02 Μαρ 2024 08:57

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-7-2015)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 24 Ιουλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 14016

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2015


Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι εννιά (29) Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2015.
2.    Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
3.    Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2014.
4.    Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωμένες οφειλές ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ.
5.    Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
6.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας με απευθείας συμφωνία.
7.    Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
8.    Διάθεση έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.
9.    Τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.
10.    Τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης.
11.    Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
12.    Καθορισμός θέσεων περιπτέρων.
13.    Έγκριση της αριθμ. 36/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
14.    Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.
15.    Ορισμός εκπροσώπου εργαζομένων της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. ως μέλος Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
16.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».
17.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».
18.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ