22 Ιούν 2024 19:16

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (26-2-2015)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 3712

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και η λήψη απόφασης σχετικής με το θέμα, είναι υποχρεωτική, λόγω του ασφυκτικά μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ως τις 27-02-2015 (ημερομηνία υποβολής της 2ης Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης) κατά την οποία η απόφαση του νομιμοποιητικού οργάνου του Φορέα για την Κοινωνική Σύμπραξη, θα πρέπει να είναι ειλημμένη, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον Ε.Π., σύμφωνα με τον οδηγό της Πρόσκλησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ