30 Σεπ 2023 06:00

«Πρόσκληση τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (23-09-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 19  Σεπτεμβριου 2016
Αριθμ. πρωτ. 13276

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2016

τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι τρεις (23) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3. Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
5. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 16ων Τζιαβαλιάρειων.
6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.
7. Διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.
8. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.
9. Διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν διοικητικό πρόστιμο.
10. Αίτηση Πατρίκη Ηλία για διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.
11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.
15. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων.
16. Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
17. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πύλης.
18. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).
19. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας.
20. Συμμετοχή του Δήμου στη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας – ανάθεση εργασίας – παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο στα πλαίσια του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban.
22. Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την χορήγηση των αδειών χρήσης νερού για τα δημοτικά σημεία υδροληψίας.
23. Χορήγηση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
24. Διοικητική αποβολή από καταληφθείσα δημοτική οδό στην Τ.Κ. Γόμφων.
25. Έγκριση των αριθμ. 49/2016 και 56/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
26. Έγκριση της αριθμ. 15/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
27. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
28. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γελαδάρη Παναγιώτη βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Πλατανάκια της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοφύτου.
29. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».
32. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ