15 Απρ 2024 06:54

«Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (18-10-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17  Οκτώβριου 2016
Αριθμ. πρωτ. 15403

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2016

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαοκτώ (18) Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».
2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή οι αποφάσεις πρέπει να υποβληθούν στην διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, ως συμπληρωματικά στοιχεία της υποβληθείσας πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης, μέχρι τις 20-10-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ