18 Ιούν 2024 13:02

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (13/2014)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 8 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 23841

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

13/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις εννιά (9) Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση). Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η απόφαση πρέπει να υποβληθεί άμεσα στο ΑΣΕΠ προκειμένου να εγκριθεί η ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014).

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ