14 Ιούν 2024 00:09

«Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (1/2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 14 Ιανουαρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 632

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

01/2015

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επιτακτικής και επείγουσας ανάγκης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ