27 Φεβ 2024 11:56

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (1/2012)”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1/2012

      Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαέξι (16) Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

2. Αναστολή λειτουργίας – κατάργηση δημοσίων υπηρεσιών στο Δήμο Πύλη.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

Όσον αφορά το πρώτο θέμα επειδή σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που πρόσφατα περιήλθε στην υπηρεσία μας σε περίπτωση ματαίωσης ή μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει δαπάνης μέσα στο οικ. έτος 2011 πρέπει να γίνει ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης της πίστωσης μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα επειδή  αναστέλλεται η λειτουργία και καταργούνται δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Πύλης στο αμέσως προσεχές διάστημα και άμεσα πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις επικείμενες εξελίξεις και να καθοριστούν οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί περαιτέρω ο Δήμος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ