24 Ιούλ 2024 09:57

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (1-8-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 31 Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 15757      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

<strong>Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στη μία (1) Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2014.

2.     Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

3.     Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.

4.     Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης τελετής ορκωμοσίας νέας δημοτικής αρχής.

5.     Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (3η κατανομή 2014).

6.     Λειτουργία παιδικών χαρών Δήμου Πύλης.

7.     Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2014.

8.     Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Πύρρας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά το πρώτο θέμα επειδή θα πρέπει η σχετική απόφαση να ληφθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών,

όσον αφορά το δεύτερο θέμα επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών,

όσον αφορά το τρίτο θέμα επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών, έχουν καλυφθεί οι ποσότητες καυσίμων από τις συμβάσεις της απευθείας ανάθεσης και πρέπει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Π.,

όσον αφορά το τέταρτο θέμα επειδή πρέπει να καλυφθεί η δαπάνη της τελετής ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής,

όσον αφορά το πέμπτο θέμα επειδή πρέπει το ποσό να αποδοθεί άμεσα στις σχολικές επιτροπές οι οποίες στη συνέχεια θα το κατανείμουν στα σχολεία για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους,

όσον αφορά το έκτο θέμα επειδή σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Ν. Τρικάλων οι παιδικές χαρές δεν πληρούν τις τιθέμενες από την αριθμ. 28492/11-05-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών προδιαγραφές και πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους ώσπου να προσαρμοστούν στην προαναφερόμενη απόφαση,

όσον αφορά το έβδομο θέμα επειδή έχει εξαντληθεί η προθεσμία που είχε δοθεί στους αιτούντες συνεταιρισμούς για την υποβολή στο Δήμο έγγραφης κοινής δήλωσης, επειδή η υλοτομία του λήμματος πρέπει να διενεργηθεί με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, πριν τη φθινοπωρινή περίοδο, επειδή ο Δήμος πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά του και να φροντίσει για την εκμετάλλευση της περιουσίας του και την άμεση εισροή  εσόδων στα ταμεία του για την αντιμετώπιση των οικονομικών του αναγκών,

όσον αφορά το όγδοο θέμα επειδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών εβδομάδων από την παραλαβή του εγγράφου του Δασαρχείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ