07 Δεκ 2023 04:25

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-7-2015)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 06 Ιουλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 13065

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 

9/2015

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμϕωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή της απόϕασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραϕή συμϕώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης  «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιϕερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).

2. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιϕερειακής Ενότητας Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιϕερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ασϕυκτικού χρονοδιαγράμματος περαίωσης του έργου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ