24 Απρ 2024 08:54

“Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (10-01-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ.Πρωτ. 461                            

 Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7-6-2010), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, στις 10 Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2011 – Δέσμευσης πίστωσης.

2. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΝΕΝΤ Α.Ε. – Ορισμός εκπροσώπου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα ανωτέρω θέματα, ήτοι:

– Για το 1ο θέμα γιατί σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Οικονομικών αριθμ. 2/96117/0026/20-12-2011 έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ματαίωσης ή μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει δαπάνης μέσα στο οικονομικό έτος 2011 θα πρέπει να γίνει ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.

– Για το 2ο θέμα για το λόγο ότι στις 11-1-2012 θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα την έγκριση του Καταστατικού της Νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

 Πύλη 10-1-2012

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ