25 Μάι 2024 14:20

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-6-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 26 Ιουνίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 13767      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

 

                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.       Σχέδιο ψηφίσματος για τη μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.

2.       Άσκηση από το Δήμο Πύλης αρμοδιοτήτων πολεοδομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010.

3.       Έγκριση της αριθμ. 36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

4.       Έγκριση της αριθμ. 42/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

5.       Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

6.       Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

7.       Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».

8.       Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

9.       Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

10.   Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί όσον αφορά το πρώτο θέμα θα πρέπει μέχρι τις 30-6-2014 να εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου για τον επιμερισμό του ποσοστού αξιολόγησης των υπαλλήλων, όσον αφορά το δεύτερο θέμα επειδή για τις εν λόγω αρμοδιότητες δεν παρέχεται διοικητική υποστήριξη από το Δήμο Τρικκαίων, όσον αφορά το τρίτο και τέταρτο θέμα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ο.Κ.Π.Α.Δ. και όσον αφορά το πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο θέμα για την ομαλή εξέλιξη των εργολαβιών των έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ