“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

Ø  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

Ø  Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελ. 2-3,

Ø  Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελ. 3.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι του Δήμου Πύλης.

1.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Άνεργοι

Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β) Νέοι Επιστήμονες

1.Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.

2.Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

 • Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ΔΟΑΤΑΠ.

5.Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

Ø  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

Ø  Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

Ø  Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

1.ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των ανέργων του Δήμου Πύλης μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Η Α.Σ. προωθεί τοπική διακυβέρνηση, διασυνδέοντας όλους τους φορείς της περιοχής, αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία του Δήμου Πύλης και τις ενδογενείς δυναμικές με κύριο άξονα τον πρωτογενή τομέα και την αξιοποίηση των τοπικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και τη μεταποίηση και τον τουρισμό σε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα, στις επιδιώξεις του Σχεδίου περιλαμβάνονται:

 • η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για τους ωφελούμενους,
 • η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων,
 • η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά στην τοπική οικονομία και κοινωνία
 • η διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας
 • η κινητοποίηση δικτύων με στόχο την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη,
 • δράσεις και διαδικασίες ενίσχυσης των επιχειρήσεων
 • Η παρέμβαση συντελεί στην ανάπτυξη και λειτουργία της τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην οποία θα συμμετέχουν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις καθώς και κατά περίπτωση υπερτοπικοί (εθνικοί, περιφερειακοί) φορείς και μηχανισμοί. Η διακυβέρνηση αυτή θα αποσκοπεί: α) στη βέλτιστη δυνατή σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, β) στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, γ) στην επίλυση προβλημάτων σε θέματα απασχόλησης.

Τα ποιοτικά αποτελέσματα της παρέμβασης είναι: α. η ενίσχυση της ομάδας στόχου προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης, β. η εργασιακή προετοιμασία, γ. η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ωφελουμένων και ευαισθητοποίηση κοινού και δ. η στήριξη των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν προσωπικό.

Τα παραγόμενα προϊόντα της πράξης είναι:

α. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η κοινωνική ένταξη 60 ωφελουμένων των ομάδων στόχου, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη (βασικός τομέας παρέμβασης είναι ο τουριστικός και συναφείς, είτε συμπληρωματικές δραστηριότητες)

β. Η τοποθέτηση 34 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και μεταποίησης παραδοσιακών και άλλων τοπικών προϊόντων

γ. Η ίδρυση επιχειρήσεων από 21 ωφελούμενους σε αντικείμενα που συναρτώνται με ατομικές εξειδικεύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες (τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, νέες τεχνολογίες, προώθηση κ.α.)

δ. Η δημιουργία μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρήσης συλλογικού και παραγωγικού σκοπού από 5 ωφελουμένους, κύρια γυναίκες, με αντικείμενο την παραγωγή και προώθηση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

 

1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι Δράσεις του Έργου είναι οι ακόλουθες:

Μελέτες

Δράση 1. «Μελέτη διάγνωσης αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας»

Δικτύωση

Δράση 2. «Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης»

Δράση 3. «Τοπικό δίκτυο ανάδειξης ιδιαιτεροτήτων Δήμου Πύλης και στήριξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού»

Δράση 4. «Τοπικό Δίκτυο ανάδειξης ιδιαιτεροτήτων Δήμου Πύλης και στήριξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού»

Δράση 5. «Ενδογενείς τοπικές δυναμικές, ανάπτυξη και τουρισμός»

Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

Δράση 6. «Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού»

Δράση 7. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων, Παραγωγή και διάθεση εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης, Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας και στοχευμένες δράσεις, Ανάπτυξη helpdesk πληροφόρησης και ενημέρωσης»

Συντονισμός και διαχείρισης πράξης

Δράση 8. «Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης»

Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Δράση 9. «Κατάρτιση σε θέματα τουριστικών επιχειρήσεων»

Δράση 10. «Κατάρτιση σε θέματα τοπικών ποιοτικών προϊόντων, εναλλακτικού τουρισμού και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη»

Δράση 11. «Κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας»

Δράση 12. «Ειδική επιμόρφωση σε θέματα τοπικών ευκαιριών επιχειρηματικότητας»

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Δράση 13. «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

Δράση 14. «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

Δράση 15 «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας»

Δράση 16. «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»

Δράση 17. «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»

1.ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 • Συντονιστής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ»
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
 • ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ
 • ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

1.Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους

2.Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελουμένων από «Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων» η οποία έχει συσταθεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα καλούνται για συνέντευξη από τα Στελέχη Συμβουλευτικής.

Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα καταρτιστούν δύο κατάλογοι.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Ø Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

1.  Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από το Συντονιστή Εταίρο)

2.  Πρόσφατη φωτογραφία

3.  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή άδεια παραμονής σε ισχύ

4.  Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντιγράφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.  Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2013 (στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

Ø Επιπλέον για τους ανέργους

7.  Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης

Ø Επιπλέον για τους Νέους Επιστήμονες

8.  Βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών, εφόσον υπάρχουν

9.  Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται)

10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αντίστοιχη ΔΟΥ

11. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας

12. Αντίγραφο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών

13. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

14. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή πιστοποιητικού στρατολογίας  τύπου Α', για τους άντρες υποψηφίους

Ø Επιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

15. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

16. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2011 (στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

Ø Προαιρετικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

17. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Υπολογιστών

18. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών

19. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

20. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

1.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες  πληροφορίες στα σημεία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, να προσέρχονται τα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από  10/2/2014 έως τις 28/2/2014:

Στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940 αριθμ. 1, τηλ: 2434350121

Στο Δημαρχείο Φήκης, Τηλ: 2431352333

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΚΤ, και γι' αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελουμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.