18 Ιούν 2024 11:05

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας

ethnΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50126
FAX : 24343-50171
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 09/2/2016
Αριθμ. πρωτ. 1794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Πύλης αναζητεί προσφορές για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου για χρονική περίοδο από 15/2/2016 έως 31/12/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα περιέχει:
Α) ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Έγγραφα και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική ιδιότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία του ενδιαφερόμενου (Βιογραφικό).
Β) ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης Φάκελο Υποβολής Προσφοράς που θα είναι απαραίτητα κλειστός, σφραγισμένος και θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του μέσα στην οποία θα γράφεται το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά). Η οικονομική προσφορά επιπλέον περιέχει την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα.
Η προϋπολογισθείσα, από τη σχετική μελέτη που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δαπάνη, της παρούσας υπηρεσίας, είναι η ανώτατη προσφερόμενη τιμή (2.415,00ευρώ συν ΦΠΑ 23% 555,45 ευρώ=2.970,45 ευρώ).
Προσφορά που περιέχει προσφερόμενη τιμή πάνω από την προϋπολογισθείσα θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες καταθέτουν παράλληλα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά και υπεύθυνοι δήλωση ότι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας – εργασίας, κτλ και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της παραπάνω μελέτης.
Σ’ όλους τους φάκελους θα πρέπει να αναγράφεται στο εξωτερικό τους μέρος, ο τίτλος της εργασίας, η επωνυμία, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), το τηλέφωνο, το fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του προσφέροντος. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Η υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων, μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι 3 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Γλυκερία Αγγέλη, ή από την κα Κυριακή Τασιοπούλου στα τηλέφωνα 2434350123 και 2434350126 αντίστοιχα, καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πύλης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ