26 Σεπ 2023 18:31

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ. : Δ/νση : Α Βαμβέτσου 1
Πύλη Τρικάλων
Τ
.Κ. : 42032
Τ
ηλ. : 24340-22700
Fax :  2434022750

Πύλη: 11-04-2016
Αριθμ. πρωτ. 615/415

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά τo έτος  2016 σύμφωνα με:

α)  τις  διατάξεις  του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την  ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
β) το ΑΠ 4443/48157/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  με  θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  για  την  διενέργεια  του τακτικού οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α.»
γ) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

 

Αναθέτουσα Αρχή :         Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π)
Τίτλος έργου :                   Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή
Είδος διαδικασίας :          Απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή
Χρηματοδότηση :            Από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α.Ε 61.00.04.0000 με τίτλο: «Αμοιβές και Έξοδα Ελεγκτών»
Χρόνος υλοποίησης :      Έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του τακτικού ελέγχου για την διαχειριστική χρήση του έτους 2016
Ημερομηνία υποβολής προσφορών :   27 Απριλίου  2016 στις 11:00 π.μ.
Τόπος κατάθεσης των προσφορών :    Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πύλης

 

Α.) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στον  διαγωνισμό  μπορούν να  λάβουν  μέρος  νομικά ή  φυσικά πρόσωπα ή  ενώσεις  αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλον προσφορά.

 

Β.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2.Βεβαίωση της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
3.Πιστοποιητικά ασφαλιστικής  και  φορολογικής ενημερότητας  που  θα  ισχύουν  την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
4.Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους
6.Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).

 

Γ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά το έτος 2016, παραδοτέο αντικείμενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά τη χρήση 2016

 

Δ.) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Η πληρωμή θα συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 

Ε.) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή.

 

ΣΤ.) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης  (Α Βαμβέτσου 1 Πύλη) ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2434022700 από 8.00-14.30.

Επίσης το σχετικό υλικό της πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου : https://dimospylis.gr

Ζ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:

α.) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β.)Προς «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π)».

γ.) Ο τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ»

δ.)Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στo Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Πύλης

(Α Βαμβέτσου 1 Πύλη) μέχρι της 27-04-2016 ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 12: 00 π.μ. ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή η οποία θα έχει ημερομηνία αποστολής την προηγούμενη ημέρα 26/04/2016. Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  ανεξαρτήτως  της ημερομηνίας αποστολής, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α.)  Η συνολική καθαρή  τιμή  (πλέον  Φ.Π.Α 23%) θα λαμβάνεται υπόψη για  την  σύγκριση των προσφορών.

β.) Η κατακύρωση των υπηρεσιών στον Ανάδοχο γίνεται με Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Π., η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.

γ.)  Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  καλείται  το  αργότερο  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναθέτουσα Αρχή : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π)
Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή
Αντικείμενο : Τακτικός έλεγχος για την διαχειριστική χρήση του έτους 2016
Προσφερόμενη τιμή (πλέον Φ.Π.Α 23%) :
Προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) :

 

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο προσφέροντος:

Υπογραφή & σφραγίδα: