Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (03-07-2018 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 29 Ιουνίου  2018
Αριθμ. πρωτ. 7192

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2018

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τρεις (3) Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Β2 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Τ.Κ. Πύλης.
2. Έγκριση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πινδέων.
3.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λίμνες-Γιδαρέικα» της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
4.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».
5.Ορισμός υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
6.Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πύλης και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
7.Πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του 82 του Ν. 4483/2017.
8.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Πύλης (Ν. Τρικάλων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – αποδοχή πίστωσης.
9.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
10.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
11.Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018» – Ψήφιση πίστωσης.
12.Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
13.Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
14.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.
15.Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.
16.Αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Αρματολικιωτών για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρματολικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.
17.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
18.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
19.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
20.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».
21.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».
22.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
23.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ