29 Μάι 2024 13:54

Πρόσκληση 7ης Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-06-2017 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 18 Μαΐου 2017
Αριθμ. πρωτ. 7105

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2017

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι δύο (22) Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προτάσεις του Δήμου σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας.

 


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος