«Πρόσκληση 7ης έκτακτη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-05-2020 ώρα 10:00 π.μ.)»