Πρόσκληση 6ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-05-2017 ώρα 13:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 18 Μαΐου 2017
Αριθμ. πρωτ. 7105

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι δύο (22) Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
  2. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος