23 Απρ 2024 10:13

Πρόσκληση 5ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12-05-2017 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 8 Μαΐου 2017
Αριθμ. πρωτ. 6077

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δώδεκα (12) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» – έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» με κωδικό ΟΠΣ 5001279 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2017.
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
8. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
9. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (πρώην ΣΑΤΑ).
10. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
11. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».
12. Φιλοξενία αντιπροσωπείας της πόλης Λορέτο της Ιταλίας – ψήφιση πίστωσης.
13. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία KoziakasMountainRace.
14. Αίτηση Παφίλη Λαμπρινής για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.
15. Επικαιροποίηση της αριθμ. 156/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.
16. Αίτηση Τσάκαλου Δήμητρας, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη Τ.Κ. Πύλης για μείωση μισθώματος.
17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου.
18. Ανάκληση της αριθμ. 320/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.
19. Αίτηση Τζιορτζιώτη Στεφάνου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας με απευθείας συμφωνία.
20. Αίτηση Χήρα Δημητρίου για μεταβίβαση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.
21. Αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.
22. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
23. Ονομασία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.
24. Έγκριση της αριθμ. 37/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
25. Έγκριση της αριθμ. 38/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2016 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
26. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
27. Αποδοχή παραίτησης – ορισμός μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
28. Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.
29. Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.
30. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.
31. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Βροντερού.
32. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».
33. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
34. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων».
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».
36. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
37. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
38. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
39. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος