25 Μάι 2024 14:03

Πρόσκληση 4ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (21-04-2017 ώρα 14:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 21 Απριλίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 4895

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2017

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι μία (21) Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 308/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.
2. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πύλης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
θα εξοφληθούν άμεσα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Πύλης προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε., θα αποδεσμευτεί το ποσό το οποίο δέσμευσε η Τράπεζα από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου για την εξόφληση της οφειλής και θα αποκατασταθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος