23 Μάι 2024 05:53

Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-03-2017 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 24 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3760

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς της Τ.Κ. Παραποτάμου.
2. Έγκριση Β1 φάσης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Τ.Κ. Πύλης.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
4. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.
5. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.
6. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).
7. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην στην πόλη Fundao της Πορτογαλίας – ψήφιση πίστωσης.
8. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.
9. Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
10. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2017, με διαγωνισμό.
11. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας, έτους 2017, με διαγωνισμό.
12. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, έτους 2017, με διαγωνισμό.
13. Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2017.
14. Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.
15. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
16. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.
17. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.
18. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
19. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
20. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
21. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
22. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίων Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
23. Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Λιλής Τ.Κ. Παραποτάμου.
24. Αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.
25. Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
26. Αποδοχή παραιτήσεων – εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
27. Τροποποίηση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.
28. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».
29. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».
30. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
31. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.
32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου Σκαμνιές στο Δ.Δ. Πηγής» – συγκρότηση επιτροπής.
33. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος