Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-02-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 23 Φεβρουαρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 1954

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2018

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι επτά (27) Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.
 2. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2018.
 3. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018.
 4. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
 5. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.
 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
 8. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Περτουλίου.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος δάσους για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.
 14. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 15. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.
 16. Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις κατηγορίες των τρίτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικο τέκνο.
 17. Υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια αμμοληψίας από τον Πορταϊκό ποταμό για τις ανάγκες έργων που κατασκευάζονται στο Δήμο Πύλης.
 18. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση «Στουρναραίικων – Παλαιοκαρυάς – Πετροχωρίου».
 19. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 20. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 21. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
 22. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ