Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-01-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 926

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
2
/2018
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.
 3. Εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών (POS) της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στο Ταμείο του Δήμου.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2017.
 7. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
 8. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 9. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2018, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 12. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.
 13. Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Η επικαιρότητα και η σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» – ψήφιση πίστωσης.
 15. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης αιρετού εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.
 16. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία – ψήφιση πίστωσης.
 17. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III – Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Baena της Ισπανίας – ψήφιση πίστωσης.
 18. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.
 19. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
 20. Αίτηση της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για έγκριση εργασιών επέκτασης και  εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων και για επιμήκυνση της σύμβασης εκμίσθωσης.
 21. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.
 22. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 23. Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σε αντικατάσταση ανεξαρτητοποιηθέντος Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας.
 24. Έγκριση της απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2017 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
 25. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
 26. Έγκριση επικαιροποίησης Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.
 27. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση & απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».
 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
 30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.
 33. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.
 34. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
 35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
 36. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 37. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
 38. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ