Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-01-2018 ώρα 11:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 803

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
1/2018

 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι δύο (22) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενέργειες του Δήμου λόγω της απόφασης της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για την κατάργηση του Υποκαταστήματός της στην Πύλη.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή  με την απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για την κατάργηση του Υποκαταστήματός της στην Πύλη πλήττεται η ανάπτυξη της περιοχής και τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων του.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ