30 Σεπ 2023 05:59

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Ειδική) (19-12-2017 ώρα 17:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 15 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 19311

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

16/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεννιά (19) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ