20 Ιούλ 2024 21:29

«Πρόσκληση 16η τακτικής συνεδρίασης (Ειδική) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2016 ώρα 14:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 20361


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

16/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ