«Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (23-10-2019 ώρα 18:30 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 13003

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-«Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 19ων Τσαβαλιαρείων»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
Εκ παραδρομής το ανωτέρω θέμα δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στι 8-10-2019.
Επειδή πλησιάζει η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 και ο εορτασμός της εκδήλωσης των 19ων Τσαβαλιαρείων στο Δήμο Πύλης θα πρέπει να γίνει εξειδίκευση της πίστωσης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες υλοποίησης των πιο πάνω εκδηλώσεων(δαπάνες φιλοξενίας και δεξιώσεως επισήμων προσκεκλημένων, δεξιώσεως μαθητών, μεγαφωνικών, μικροφωνικών εγκαταστάσεων, προμήθειας στεφανιών, ειδών σημαιοστολισμού, αναψυκτικών – γλυκισμάτων, προσκλήσεων, κ.λ.π)για την σωστή διεξαγωγή τους.

 

Πύλη 23-10-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ