05 Οκτ 2023 05:27

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (19-12-2017 ώρα 16:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 15 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 19310

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

15/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεννιά (19) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή – παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους.
Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.
Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν πρόστιμο ΚΟΚ.
Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.
Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου) στον οικισμό Βαλομανδρίου Τ.Κ. Παραποτάμου.
Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.
Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και στο Σύλλογο Γυναικών στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.
Αντικατάσταση μελών – τακτικού και αναπληρωματικού – εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ/CLLD/LEADER (2014-2020) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.
Έγκριση της αριθμ. 121/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
Έγκριση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Μοναστηριακό δάσος Καλογηρομάνδρι.
Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Τ.Κ. Γαρδικίου.
Μεταφορά λήμματος Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου και Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Δέσης.
Σύνταξη μελέτης – κάλυψη κόστους για την υλοποίηση του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».
Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ