07 Δεκ 2023 06:34

«Πρόσκληση 15η τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2016 ώρα 13:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 20360


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

15/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα κ. Δημητρίου Κολίτσα για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στο τμήμα 7 του Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.
2. Έγκριση της αριθμ. 78/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
3. Έγκριση της αριθμ. 79/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
4. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 2016 (ΤΑΡΑΦΙΑ).
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
6. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
7. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ