Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-11-2017 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 10 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 17171

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2017.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 227/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.
 4. Εισηγήσεις Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 5. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.
 6. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.
 7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30/11-02/12 2017.
 8. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνέδριο.
 9. Αίτηση Κραμποκούκη Θεοδώρου για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πουργιά» της Τοπικής Κοινότητας Μουριάς.
 10. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης της προς μονομερή προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.
 11. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2017.
 12. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».
 13. Υποβολή πρότασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.
 14. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα Πάχυνσης Πέστροφας σε χερσαίες εγκαταστάσεις μ-ιχθυογεννητικός σταθμός – συσκευαστήριο – καπνιστήριο ιχθύων», φερόμενη ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΟΥ, στην Τ.Κ. Αθαμανίας της ΔΕ Αιθήκων του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 15. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3714 ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. που πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, πλησίον του οικισμού «Κοτρώνι», στο Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 16. Επικαιροποίηση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.
 17. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.
 18. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων».
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
 23. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος