29 Φεβ 2024 01:50

«Πρόσκληση 14η τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (14-12-2016 ώρα 14.30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 9 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 18980


 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2016

τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκατέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.
3. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
4. Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».
5. Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) – μεταφορά των αρμοδιοτήτων της και του προσωπικού της στο Δήμο Πύλης – ορισμός εκκαθαριστών.
6. Συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.
7. Εισήγηση Οικονομικού Τμήματος για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
8. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.
9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.
10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.
11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας.
12. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.
13. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
14. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
15. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
16. Έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.
17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
18. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
19. Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ξυλοκατασκευών στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
20. Αίτηση Ντούβλη Ελένης, Ντούβλη Σπυρίδωνα και Ντούβλη Δημητρίου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πύλης (κατάργηση τμήματος πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. Γ6 και Γ6Α).
21. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης».
22. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
25. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
26. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
27. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
28. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ