Πρόσκληση 13ης Τακτικής (Ειδική) Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-11-2017 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 10 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 17170

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

13/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ