Πρόσκληση 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-09-2018 ώρα 13:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 10865

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2018

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι επτά (27) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του Δήμου Πύλης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ», το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ