Πρόσκληση 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-09-2017 ώρα 12:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 14414

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2017

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι εννιά (29) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση ιεράρχησης αναγκών – υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 27-9-2017 και τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την 30η-9-2017.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος