Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-09-2018 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 03 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 9612

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2018

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικών οδών (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.)
2.Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση LAFARM A.E.).
3.Διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Μεσοχώρας.
4.Πληρωμή οφειλών της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.), από το Δήμο Πύλης, προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο.
5.Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
6.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
7.Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πύλης».
8.Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 26-02-2018, Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση οικοσκευής).
9.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
10.Κατανομή πίστωσης για την εκδήλωση Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα.
11.Αίτηση Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για δεξίωση συμμετεχόντων και προσκεκλημένων των 24ων Πανελλήνιων Αγώνων Έφεδρων Ειδικών Δυνάμεων 2018 – κατανομή πίστωσης.
12.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.
13.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
14.Αίτηση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για παραχώρηση δημοτικού σχολείου.
15.Αίτηση Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βακαρίου – Φορτωσίου «Το Αυγό» για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βακαρίου.
16. Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
17.Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
18.Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
19.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
20.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
21.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
22.Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ