19 Μάι 2024 11:27

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 08-10-2019 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 04 Οκτωμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.11896

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις οκτώ (8)Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 19.00με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της 63967/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
 3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πύλης στα πλαίσια του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.
 6. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
 7. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.
 11. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
 13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
 14. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 15. Σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
 16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 17. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
 18. Αποδοχή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 19. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 20. Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.
 21. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ Δράση – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.
 22. Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενικού Γραμματέα.
 23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
 24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2019.
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
 26. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνου) στην Κοινότητα Ελάτης.
 27. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Νέας Πύλης Κοινότητας Πύλης.
 28. Αίτηση Καλλαντζή Αποστόλου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.
 29. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μυροφύλλου.
 30. Αίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων για ανανέωση παραχώρησης οχήματος.
 31. Αίτηση ΚάβραΚωνσταντινιάς για έκδοση άδειας παραγωγικής υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.
 32. Τροποποίηση της 183/2018 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό υπεύθυνου κέντρου κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
 33. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης (αίτηση Λαγού Παναγιώτη).
 34. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
 36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Μετατόπιση δικτύων έργου «Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
 37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
 38. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 39. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ