24 Ιούν 2024 04:03

Πρόσκληση 6ης Έκτακτη Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Πέμπτη 18-07-2019 ώρα 13:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17 Ιουλίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 8630

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2019

 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαοκτώ (18) Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β΄ τριμήνου 2019.
2. Αποδοχή προκαταβολής έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
4. Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ).
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
8. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
9. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
10. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
11. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
12. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
13. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο.
15. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά το πρώτο θέμα επειδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου,
όσον αφορά το δεύτερο επειδή η προκαταβολή χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών,
όσον αφορά το τρίτο επειδή θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου ως έσοδο και έξοδο το ποσό της παραπάνω προκαταβολής,
όσον αφορά το τέταρτο επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος δέσμευσης ποσού από λογαριασμό του Δήμου και κατάσχεσης χρημάτων,
όσον αφορά το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο, το όγδοο, το ένατο και το δέκατο θέμα επειδή αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα,
όσον αφορά το ενδέκατο, το δωδέκατο και το δέκατο τρίτο προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή των εργασιών και επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών,
όσον αφορά το δέκατο τέταρτο επειδή διανύουμε περίοδο αντιπυρικής προστασίας και τα προς προμήθεια αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τη μετακίνηση του προσωπικού πολιτικής προστασίας,
όσον αφορά το δέκατο πέμπτο επειδή πρέπει να εγγραφεί πίστωση προμήθειας υλικών για την απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας των παιδικών σταθμών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ