26 Σεπ 2023 05:36

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Παρασκευη 14-06-2019 ώρα 12:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 13 Ιουνίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 7241

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2019

 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκατέσσερις (14) Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
2. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.
3. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας µε ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου.
5. Παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2019, στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.
6. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ελάτης.
7. Αίτημα Παπουτσή Φωτίου του Αστεριάδη για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 5β του Δημοτικού Δάσους Δέσης.
8. Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση τιμής καυσοξύλων.
9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
10. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».
11. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
13. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
14. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
15. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά το πρώτο θέμα λόγω της επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», της ορισμένης διάρκειας (μέχρι την 31.12.2019) των συμβάσεων που καλύπτουν σήμερα τις σχετικές ανάγκες και της χρονοβόρας διαδικασίας ολοκλήρωσης των προσλήψεων.
όσον αφορά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο θέμα επειδή λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών,
Όσον αφορά το πέμπτο θέμα επειδή ο πίνακας υλοτομίας του λήμματος εγκρίθηκε πρόσφατα και η υλοτομία πρέπει να διενεργηθεί με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, πριν τη φθινοπωρινή περίοδο, ο Δήμος πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά του και να φροντίσει για την εκμετάλλευση της περιουσίας του και την άμεση εισροή εσόδων στα ταμεία του για την αντιμετώπιση των οικονομικών του αναγκών,
όσον αφορά το έκτο θέμα επειδή ο πίνακας υλοτομίας του λήμματος εγκρίθηκε πρόσφατα και οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δασαρχείο Τρικάλων μέχρι τις 15 Ιουλίου,
Όσον αφορά το έβδομο θέμα επειδή το πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομίας λήγει στις 26-7-2019,
Όσον αφορά το όγδοο θέμα επειδή πρέπει να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η υλοτομία του λήμματος με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες πριν τη φθινοπωρινή περίοδο.
Όσον αφορά το ένατο θέμα για την εκμετάλλευση της περιουσίας του δήμου και την άμεση εισροή εσόδων στα ταμεία του και επειδή κρίνεται αναγκαία η λειτουργία του κατά τη θερινή περίοδο για την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων κατοίκων και των επισκεπτών του χωριού.
όσον αφορά το δέκατο και το ενδέκατο θέμα επειδή αφορούν έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, είναι σε εξέλιξη και αφορούν την πολιτική ασφάλειας για την ολοκλήρωση των έργων χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός.
Όσον αφορά το δωδέκατο θέμα επειδή κρίνεται αναγκαία η έγκριση για την συνέχιση των εργασιών του έργου.
Όσον αφορά το δέκατο τρίτο, το δέκατο τέταρτο και το δέκατο πέμπτο θέμα επειδή κρίνεται απαραίτητη η παράταση περαίωσης για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ