20 Ιούν 2024 16:02

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 31-03-2020 ώρα 14:00-16:00)»

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 27 Μαρτίου 2020
Αριθμ. πρωτ.4032

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19″

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «δια περιφοράς»τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 14.00 και ώρα λήξης 16.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
  2. Αποδοχή έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19.
  3. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020.
  4. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
  5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.
  6. Τροποποίηση προϋπολογισμούτου Δήμου, οικ. έτους 2020.
  7. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Μουριάς και Πηγής.
  8. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54 MWστη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συμμετοχή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ