13 Ιούλ 2024 04:29

«Πρόσκληση 20ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-12-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Aριθμ. Πρωτ.15341

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο:«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ.ΠΥΛΗΣ»
2.-Εγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής 1ου παραδοτέου της Μελέτης «Ειδικό
Αναπτυξιακό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του
υδροηλεκτρικού έργου(ΥΕΑ)Μεσοχώρας».
3.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(165.2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση
του Δήμου
4.-Αποδοχή χορηγίας για διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
5.-Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ 2020) Δήμου
Πύλης
6.- Aναμόρφωση του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2019»

Πύλη 16-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ