18 Ιούν 2024 11:56

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Δευτέρα 17-12-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 15104

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
16/2018

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-
2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114),
σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους
2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
2. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των
Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
(πρώην ΣΑΤΑ).
3. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής
Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
5. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη Κωνσταντίνου).
6. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη Στέφανου).
7. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σιαφάκα Αθηνάς).

8. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευαγγέλου).
9. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου Ευαγγέλου).
10. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων
στην Τ.Κ. Πύλης.
11. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος
στην Τ.Κ. Πύλης.
12. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την
ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
13. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος 2019.
14. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα
αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω προγραμματικής
σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων,
Πύλης, Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
15. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου
«Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την
εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην
περιοχή Τρικάλων».
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και
απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».
17. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής
18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.
Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ