22 Σεπ 2023 11:32

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης (Ειδική) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Δευτέρα 17-12-2018 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ.15103

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
15/2018

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-
2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114),
σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους
2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ