19 Ιούν 2024 01:15

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 04-12-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 30 Nοεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 14463

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
14/2018
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-
2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114),
σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τέσσερις (4) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
5. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-
4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
6. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σουφλιά Γεωργίου).
7. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσουρβάκα Στέφανου).
8. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπούρα Αλεξάνδρας).

9. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαΐτσας).
10. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσαρούχα Μιχαήλ).
11. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καρβούνα Σωτηρίου).
12. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου).
13. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Νιαβή Χρήστου).
14. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπάλα Αγγελικής).
15. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιωάννου Αναστασίας).
16. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιακωβάκη Βασιλείου).
17. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σδρένια Θεοδώρου).
18. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Κόζιακα Νικολάου).
19. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παπαχρήστου Παντελή).
20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Σκαμνιές της Τ.Κ.
Πηγής.
21. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.
Αγίου Βησσαρίωνα.
22. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.
Πηγής.
23. Καθορισμός χώρου υπαίθριας διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.
24. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
25. Επανάχρηση του (εκτός λειτουργίας) δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγίου
Βησσαρίωνα μέσω της λειτουργίας του, ως εκθετήριο λαογραφικών και
εικαστικών συλλογών.
26. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό
έτος 2019-2020.

27. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».
28. Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την
τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
29. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.
30. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη
βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία
Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού
δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Τμήμα Περιβάλλοντος,
ΕΠΖ).
31. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Ι.Γ.Μ.Ε. για διενέργεια
τεχνικογεωλογικής έρευνας οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Πύλης
από κατολισθήσεις του 2018.
32. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
33. Δέσμευση ένταξης του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου)
Καλογήρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
34. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης
ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας» του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου)
Καλογήρων».
35. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και
αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
36. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου
Πύλης».
37. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για
την Πολιτική Προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.
38. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ