29 Σεπ 2023 20:10

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 25-02-2020 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 21 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. πρωτ.2351

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι πέντε (25)Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
 2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020 που αφορά το Δήμο Πύλης, τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
 3. Αποδοχή α’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 4. Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.).
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σε ποινική υπόθεση «ENERGA και HELLASPOWER».
 6. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα για ίδρυση και λειτουργία μουσικής σχολής.
 7. Αποτίμηση των εκτελεσθεισών εργασιών από την πρώην μισθώτρια, Κανδύλη Αικατερίνη, στο τουριστικό περίπτερο Παραποτάμου.
 8. Αίτηση Σπαθή Μαρίας του Βασιλείου σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου.
 9. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Πύλης.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.
 11. Αίτηση Τάμπου Κωνσταντίνου για μίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Παραποτάμου.
 12. Αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για μακροχρόνια μίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για συμμετοχή στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.
 14. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2014 – 2020 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.
 15. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2019 και τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2020 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
 16. Διαπίστωση αναγκαιότητας ονομασίας οδών, πλατειών Κοινότητας Πύλης.
 17. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.
 18. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης και διαχείρισης αμιάντου στην κοίτη του Πορταϊκού ποταμού με σύναψη δημόσιας σύμβασης.
 19. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της πλατείας  Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με θέμα : «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
 20. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».
 21. Παραλαβή μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου ΤόσκεσιΠύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικουχειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων.
 22. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου ΤόσκεσιΠύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικουχειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.
 23. Υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου ΤόσκεσιΠύρρας, συμβάλλοντα Καμναϊτικουχειμαρροπόταμου Αχελώου» Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 24. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.
 25. Yποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Δημιουργία ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI».
 26. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).
 27. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».
 28. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
 29. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».
 30. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».
 31. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
 32. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτηρίων 2020».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ