29 Σεπ 2023 22:54

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τετάρτη 29-01-2020 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 24 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. πρωτ.1000

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι εννιά (29)Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2019.
 4. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
 5. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.
 6. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού απόρου δημότη.
 7. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 8. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2020, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 9. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Απευθείας εκμίσθωσηστην COSMOTEδημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης KALOGERI_X(4674)που βρίσκεται στην Κοινότητα Ελάτης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 11. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTEδημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ στην Κοινότητα Μεσοχώραςγια εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 12. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTEδημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης GARDIKI_X(4291) στην Κοινότητα Γαρδικίουγια εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 13. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTEδημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης DESI-X(4292) στην Κοινότητα Δέσηςγια εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 14. Αίτηση διακοπής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.
 15. Εκμίσθωση κοινοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου.
 16. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
 17. Ορισμός συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις».
 18. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για κατάργηση καταφυγίου Πολυνερίου – Μυροφύλλου.
 19. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
 21. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 22. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 23. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
 24. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
 25. Διαμαρτυρία – καταγγελία σωματείου ΑΟ Ροπωτού «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» κατά απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ