24 Ιούλ 2024 08:57

Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης (Ειδικής) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Παρασκευή 20-12-2019 ώρα 19:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 16 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.15335

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

13/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(Ειδική)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
  2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του ΔήμουΠύλης, οικ. έτους 2020.
  3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ