24 Ιούλ 2024 09:57

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Παρασκευή 20-12-2019 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 16 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.15334

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
  2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
  4. Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ