24 Ιούλ 2024 09:05

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 15-09-2020 ώρα 14:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. πρωτ.11162

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2020 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’),β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού ΠεριεχομένουΤεύχος Α΄,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19″η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) των αριθμ. 18318/13-3-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/40/31-3-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράςτακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 14.00 και ώρα λήξης 16.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
 3. Γ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου με απευθείας συμφωνία.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νέας Πεύκης.
 6. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.
 8. Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σοφίας Σπανού και Δημητρούλας Σπανού στην Κοινότητα Φιλύρας.
 9. Αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δούσικου» για αναγνώριση ιδιοκτησίας του στο κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Αγίου Βησσαρίωνα και μιας περιμέτρου 1,5 μέτρου γύρω από το ναό για τις λατρευτικές ανάγκες του Ιερού Ναού.
 10. Διατύπωση γνώμης επί αιτήσεως LITTLEACREMILKFARM Α.Ε.
 11. Καθορισμός ποσού δαπάνης που θα καταλογιστεί για τον καθαρισμό οικοπέδου στην Κοινότητα Δροσερού.
 12. Ετήσια εισφορά μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τέλος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Πύλης προς την ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για το έτος 2021.
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης – Ορισμός εκπροσώπων.
 14. Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμού εξουσιοδοτημένου προσώπου για τις υπογραφές των συμβάσεων.
 15. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμου Πύλης με θέμα «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 11/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19».
 16. Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης αγροτών.
 17. Αίτηση Γούλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
 18. Αίτηση Τσιαντή Νικολάου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ