19 Μάι 2024 23:41

“Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Πύλης & των Νομικών του Προσώπων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 06/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ.:-5364-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύλης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 396.324,82 € (με Φ.Π.Α.). Για τα λιπαντικά η προσφορά δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

Τιμή ανά λίτρο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

137.000

1,029

140.973,00 €

2.

Πετρέλαιο κίνησης

107.400

1,110

119.214,00 €

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

23.300

1,344

31.315,20 €

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

291.502,20 € 

 

Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

30.713,10 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

322.215,30 €

 

Φ.Π.Α. 23%

74.109,52 €

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

396.324,82 €

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Πύλης, στην οδό Ηρώων 1940, αρ. 1, Πύλη 420 32, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με το Φ.Π.Α., κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύλης και  στα τηλέφωνα 2431352111 – 2431352107 Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ