ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ